Công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Thứ ba - 30/05/2023 05:11
Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04; hằng năm đều ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thông qua các hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các buổi phổ biến thông tin thời sự trong và ngoài nước; trong sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng theo Quy chế phối hợp nhằm xây dựng và đăng tải các tin bài, chuyên mục với các nội dung tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối; thường xuyên đăng tải trên trang Fanpage và Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối các bài viết về phòng chống tham những, tiêu cực.
Đảng uỷ Khối xác định một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính vì vậy, trong thời gian qua Đảng uỷ Khối đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng như: Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK về tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên lãnh đạo các  cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm; quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đúng nguyên tắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo của cấp ủy ở cơ quan, đơn vị.
Trong năm 2021, 2022 và quý I năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 60 cấp ủy và 24 bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, trong đó, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đối với 04 cấp ủy và 04 bí thư cấp ủy cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đối với 09 cấp ủy và 08 bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ đối với 02 cấp uỷ cơ sở; giám sát đối với 11 cấp ủy và 06 bí thư cấp ủy cơ sở, trong đó giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đối với 08 cấp ủy và 04 bí thư cấp ủy cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hoặc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng phải xem xét, xử lý. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo 01 cấp ủy cơ sở xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra đối với 15 cấp ủy cơ sở; giám sát đối với 18 cấp ủy và 12 bí thư cấp ủy, trong đó, thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 02 cấp ủy đảng và 02 bí thư cấp ủy cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ” đối với 04 cấp ủy và 04 bí thư cấp ủy; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 cấp ủy và 04 đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 trường hợp, trong đó, có 02 trường hợp vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 cấp ủy và 20 đảng viên, trong đó, 01 cấp ủy và 08 trường hợp vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Trong năm 2021, 2022 và quý I năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, thi hành kỷ luật 06 đảng viên với hình thức Khai trừ. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hình thức khiển trách; 01 đảng viên với hình thức Cảnh cáo; 03 đảng viên với hình thức Khiển trách; 01 đảng viên với hình thức Khai trừ. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở và chi bộ tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 62 đảng viên với hình thức Khiển trách, 07 đảng viên với hình thức Cảnh cáo. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên với hình thức Cảnh cáo.
Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng…
Long Vương
(Nguồn: https://dukccq.danang.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây